Provozní řád cvičiště

1. Vstup na cvičiště je povolen pouze zdravým psům, kteří nejeví známky nemoci a mají platné povinné očkování. Při první návštěvě cvičiště bude provedena kontrola očkovacího průkazu.

2. Vstup na cvičiště je povolen pouze za přítomnosti trenéra. Psovod nikdy nevstupuje na cvičící plac bez vědomí trenéra.

3. Psovod nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky. V případě způsobené škody na majetku, nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.

4. Volné pobíhání psů po cvičišti je možné pouze po poradě s trenérem, a to vždy pod dohledem majitele psa. Psi nemusí být opatřeni náhubkem, pokud nepředstavují riziko zranění pro ostatní psy, nebo osoby. Za veškeré škody způsobené psem či psovodem zodpovídá majitel psa.

5. Majitel psa je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků na cvičišti a v jeho okolí.

6. Psovod respektuje pokyny trenérů a zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními osobami na cvičišti.

7. Při výcviku se majitel psa ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho netrestá.

8. Vybavení výcvikového areálu je dovoleno využívat jen dle pokynů trenéra.

9. Majitel psa je na výcvik vybaven, a používá výcvikové pomůcky tak, aby měl svého psa pod kontrolou.

10. Osoby pod vlivem alkoholu, nebo omamných a návykových látek mají vstup do areálu přísně zakázán.

11. Účast na akcích je na vlastní odpovědnost. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, ani za zranění psa či psovoda.

Podmínky účasti na kurzech a skupinových lekcích psí školy

1. Účastník se zavazuje dodržovat provozní řád.

2. Platba za kurz musí být provedena celá před zahájením kurzu na bankovní účet nebo hotově při první lekci.

3. Pokud je pes jakkoliv agresivní na jiné psy, musí mít na skupinové cvičení nebo kurzy košík. (Chcete-li jeho agresivitu řešit přihlášením na kurzy, doporučujeme si nejprve domluvit individuální lekce, kde budeme s pejskem a problémem pracovat dle potřeby. A kurzy doporučíme až bude pejsek připraven.)

4. Pokud trenér uzná, že pejsek musí být opatřen košíkem, je účastník povinen tuto skutečnost respektovat a na další lekci již pejskovi dá košík. Aktuální lekce bude vyřešena dle situace.

5. Pokud účastník nebude dodržovat podmínky, může být z lekce vyloučen.

 

 

CHS - Dixen

Přejít na stránky

Retriever klub

Přejít na stránky

KCHLS

Přejít na stránky